Angličtina

Angličtinu s Péťou Pourovou děti v Jasmíně prožívají během čtvrtečního učení cestou. Angličtina prolíná celým dnem, průběžně s různými hrami, říkankami, písničkami a konverzací.

Metody a principy, ze kterých ve výuce angličtiny vycházíme:

V  počátku školní docházky děti obvykle přijímají vše s úžasem, v náladě a otevřenosti. Cílem je hlavně motivovat k dalšímu studiu anglického jazyka. Výchozím bodem učení je nápodoba (sborový přednes) a zpěv (většinou doprovázený gesty a mimikou). Básnicky utvářená řeč – rytmus a rým – je jedním z hlavních pilířů vyučování. Druhým pilířem, který od počátku pěstujeme, je jazyk běžné komunikace. Děti by měly dostat co nejdříve příležitost mluvit sami a ve skupinách

Důležité postavení zaujímají po celý nižší stupeň hry („games“). V nich se děti plně oddávají činnosti a jazykové aktivitě, která s ní souvisí.

Velký význam má rovněž vyprávění příběhů („storytelling“). Když mu děti naslouchají, učí se s vnitřní aktivitou se svěřit proudu cizího jazyka. Utváří se přitom schopnosti pochopit podstatu příběhu („gist understanding“). To hraje v procesech jazykové výuky na všech školních stupních významnou roli.

Do konce školního roku by většina dětí  měla dobře znát vše, co se s dětmi ve vyučování probírá. K tomu může dojít jen tehdy, pokud se látka často a důkladně procvičuje.

Ve vyšších ročnících budou mít děti možnost účastnit se mezinárodních zkoušek cizího jazyka na které budou v případě zájmu připravovány.

Angličtina v Jasmíně