Časté dotazy

Nabízíte vyučování pouze do 5. ročníku, co s dětmi dále a nebudou mít problém s přechodem?

Dle zkušeností z jiných plzeňských škol (ZŠ Černice apod.), přechází část dětí na víceletá gymnázia, další skupinky dětí na Základní školy, které nabízejí výuku zaměřenou na jejich zájmy a talent (jazyková, sportovní, matematická, …). Zkušenost je obvykle dobrá, i když adaptace trvá obvykle 2 měsíce.

Děti schopné pracovat do té doby v menším kolektivu, kde je možnost věnovat se osobnostnímu rozvoji, mají vybudovaný základ hodnoty své osobnosti, jsou vědomé si sebe sama, svých kvalit i nedostatků. Ve věku 12-13 let přestup do jiného prostředí “ustojí” lépe než v 6-7 letech, kdy je období rozvoje dítěte velmi citlivé. Jasmína vznikla i proto, že období mladšího školního věku cítíme jako zásadní pro budování vztahu k celoživotnímu učení, k chuti se něco učit, návykům jak se učit a co se učit.

Budeme připravovat děti i na přechod ke známkování na jiných školách, řešit hodnotu známky při různých činnostech (u starších dětí 4.-5.třída), kdy už dobře chápou rozdíl mezi konkrétním popisem ve slovním hodnocení a číslováním výkonu pomocí známek. Rádi bychom ale zůstali u slovního hodnocení až do 5. ročníku.

Kromě přechodů na současně existující školy a víceletá gymnázia, věříme ve vývoj směrem k dalším nově vznikajícím alternativním školám nebo třídám při stávajících školách, které nabídnou docházku do 9. ročníku.

Může dítě přestoupit v průběhu roku?

Ano, tak jako v jiných školách, může dítě z důvodu stěhování, zdravotních, osobních apod. přestoupit po dohodě na jinou školu, podmínky přechodu jsou upraveny smlouvou.

Může dítě chodit do Jasmíny jen na část týdne?

V individuálně řešených případech ano, s rodiči je sepsána dohoda upravující povinnosti obou stran, aby bylo zajištěno, že se dítě seznámí s okruhy danými Rámcově vzdělávacím plánem.

Naopak dětem vzdělávajícím se v domácím vyučování nabízíme využití některých dnů, kroužků a aktivit Jasmíny. Chceme ale zachovat kontinuitu práce se skupinou a neroztříštit ji novými nebo chybějícími dětmi. Proto s rodiči v těchto případech jednáme individuálně a navrhujeme několik týdnů na vyzkoušení režimu fungování z obou stran. Poté teprve dojde k finální dohodě.

Píší děti testy, diktáty?

Děti se setkávají i s formou cvičení jako diktáty, testy apod.. Je důležité, aby se i s tímto typem práce/zadání/cvičení seznámily. Jsou hodnoceny bodově nebo poměrem, kolik správného je z celkového počtu. V matematice si děti volí úroveň obtížnosti cvičení. Zohledňujeme individuální rychlost dětí.

Jakou máte představu o domácích úkolech?

Domácí úkoly se snažíme zadávat smysluplné a aby děti bavily. Úkoly, které potřebují nějaké zdroje ze života mimo školu, jako například: Najdi si přesný název 1-3 stromů, kolem kterých denně chodíš do školy. Nebo úkol: Zeptej se rodičů/babičky/dědečka, na jakém nejvzdálenějším místě bydlí někdo z vaší rodiny, koho znají (ukážeš dětem místo na mapě? mluví se tam česky nebo jak? máš nějký pohled/dopis/fotku apod.).

Pokud jde o procvičování, například čtení s dítětem doma se rodiče nevyhnou, to je v 1. a 2. třídě potřeba. Jen některé dítě může číst mamince recept při vaření, jiné pohádkovou knížku a třetí nápisy, které vidí cestou autem….to už je na volbě rodičů a dětí.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je náročné některé domácí úkoly s dětmi v běžném pracovním dni zvládat, proto je nedáváme ze dne na den, ale na delší čas, obvykle mají na vypracování 4 – 5 dní. Protože trávíme více času venku, děti doma více procvičují psací písmo.

Začátek a konec vyučování?

Společné vyučování probíhá od 8,50 do 13,30 hod. Ráno děti přicházejí mezi 8,15h a 8,45h. Odpoledne si je rodiče vyzvedávají mezi 13,30h a 14h. Poté začíná odpolední družina, obvykle do 16h a do 16,30h děti vyzvedávají rodiče.

Ve dnech pondělí až středa je převážně zahrnuto učivo Matematiky, Českého jazyka a Prvouky.

Angličtina je stěžejní ve čtvrtek, kdy děti komunikují běžně během dne. Písničky, říkanky a slovní zásobu ale zařadíme i v ostatních dnech. Čtvrtky tráví děti převážně venku na výletech a exkurzích.

Pátky jsou více zaměřeny na osobnostně–sociální rozvoj (skrze příběhy a týmové hry), literaturu, hudbu, výtvarné, řemeslné činnosti apod. Nabízíme také setkávání s lidmi, kteří mají určitý talent a mohou dětem předávat své dovednosti a inspiraci.

Učivo je v týdnu tématicky propojeno.

Jaké používáte učebnice?

Pro Matematiku učebnici Prof. Hejného. Pro čtení genetickou metodou učebnici zpracovanou paní učitelkou Janou Boreckou, která metodu počátečního čtení přes velká tiskací písmena léta úspěšně s dětmi používala.

Pro ostatní činnosti máme více kombinovaných materiálů a hlavně praktických činností, ze kterých děti shromažďují své záznamy do vlastního portfolia. Ve výuce angličtiny a dalších oblastech je zásadní přínos učitele a práce v kolektivu, děláme hodně skupinových aktivit.

Přehled zvládnutého učiva mají děti i rodiče přehledně zpracován a je součástí systému hodnocení/sebehodnocení.

Proč dát děti do Jasmíny?

Máme možnost volit si metody a formy práce, které danému učiteli i dětem vyhovují a proto je učení společně baví. Vyučování u nás probíhá v souvislostech, tématech a projektech s častým užíváním angličtiny pro komunikaci. Rozvojem osobnostního a partnerského přístupu vedeme děti ke zdravému sebevědomí a schopnosti nalézat optimální řešení.

Rodiče vědí, komu děti svěřují. Mají možnost poznat osobnosti vyučujících a jejich způsob práce před rozhodnutím dát dítě do Jasmíny. Připravujeme proto pravidelné aktivity pro předškoláky, které mohou rodiny navštěvovat.

Rodiče také předem uvidí, kdo s jejich dětmi bude chodit do třídy. Kromě veřejných akcí pro předškoláky budeme vážným zájemcům o vzdělávání v Jasmíně již během přípravného roku nabízet další společné aktivity.

Nevytváříme stres a časový tlak hodnocením výkonu a známkováním. Užíváme slovní hodnocení, které popisuje konkrétní znalosti a dovednosti. Děti se také učí sebehodnocení vlastního výkonu, jsou více vnitřně motivované a mohou pracovat na posunu v daných oblastech. Umožňujeme dětem volit si obtížnosti úkolu, čímž si zvědomují vlastní schopnosti. Nabízíme formy práce, kde děti mohou využít a rozvíjet svůj talent.

Rodiče mohou kdykoli být přítomni ve vyučování. Ať už v roli pozorovatele, nebo přímým zapojením po dohodě s vyučujícím.

Jsme citliví k potřebám dětí a rodičů, snažíme se hledat společná řešení a spolupracovat.

V menším kolektivu a věkově smíšené třídě si můžeme dovolit lépe rozvíjet dovednosti, které děti už umí. Např. využít je k tomu, aby učily ostatní, připravovaly pro ně aktivity a naopak se můžeme věnovat více individuálně dětem, které potřebují ke zvládnutí činnosti delší čas nebo více procvičování.

Části vyučování probíhající venku mají jasný obsah a smysl. Vyučováním venku podporujeme zdravý psychomotorický vývoj jedinců, umožňujeme dětem ověřovat si poznatky v reálném světě. Máme možnost flexibilně reagovat na stav počasí a využít jej pro dané činnosti. Venku můžeme např. měřit obvod kmenu stromů, zkoušet, který typ metru je pro měření vhodný, zapisovat naměřené hodnoty do tabulky, řadit, porovnávat a učit se vztahy <, >, =. Nejde jen o volnou hru.

Je pro nás důležité, aby děti chápaly co a proč se učí a tyto informace se dostávaly i rodičům.

V případě zájmu o vzdělávání dětí se specifickými potřebami, nabízíme rodinám nejprve možnost účastnit se pravidelných společných aktivit pro předškoláky, kde se nám i rodičům lépe v praxi ukáže, zda je vzdělávání pro dané dítě v Jasmíně vhodné a jak jedinec funguje ve skupině. Až po této zkušenosti budeme zvažovat přijetí či nepřijetí dítěte. Ani jedna z vyučujících v Jasmíně není speciální pedagog a dítě v Jasmíně nemá nárok na státní finanční příspěvek na asistenta, proto je klíčové vyzkoušet a poznat, jak dítě zvládá práci s našimi vyučujícími a ve skupině ostatních. Podle toho se teprve rozhodne, zda je vzdělávání v Jasmíně pro obě strany přínosné.

Jak zařídíte individualizaci, když je někdo rychlejší, pomalejší a jak s respektujícím přístupem, když někdo nechce pracovat?

V úkolu zadanému skupinám si dítě může najít činnost, kterou přispěje k jeho splnění a využije tak, co ho baví, svůj talent. Skupinovou práci a další formy (dvojice, práce v týmu, kooperativní vyučování atd.) s dětmi děláme často. Využíváme výhody věkové a dovednostní různosti u dětí, aby se učily vzájemně a zkoušely si i ve skupině zažít různé role (odpovědnost za rozdělení práce, hlídání času, mluvčí atd.) a rozšiřující úkoly s možností volby.

Respektujeme, pokud se dítě z různých důvodů nechce  přímo zapojit do společné činnosti. Nabízíme možnost volby, vzít si v činnosti jinou roli (pozorovatel, zaznamenávání průběhu činnosti kvůli hodnocení atd.), ale jistá forma zapojení do činnosti je nutná a hledáme způsob provedení, který je pro dítě v danou chvíli přijatelný.

Jste schopni při počtu 16 žáků ve skupině individuálního přístupu?

Děti si na hlavní činnosti v matematice a českém jazyce na ranní blok rozdělujeme do dvou tříd se samostatnými pedagogy. Dále máme k dětem jednu asistentku. Ve skupině máme veliké individuální rozdíly, proto dětem připravujeme různé úrovně obtížnosti úkolů, využíváme různých pomůcek a jejich vzájemné spolupráce. Činnosti  hodně promýšlíme z hlediska organizace, kde a co která skupina dělá, aby byla zachována dynamika průběhu času, na kterou jsou děti zvyklé.