Časté dotazy

Nabízíte vyučování pouze do 5. ročníku, co s dětmi dále a nebudou mít problém s přechodem?

Dle zkušeností z jiných plzeňských škol (ZŠ Černice apod.), přechází část dětí na víceletá gymnázia, další skupinky dětí na Základní školy, které nabízejí výuku zaměřenou na jejich zájmy a talent (jazyková, sportovní, matematická, …). Zkušenost je obvykle dobrá, i když adaptace prvních pár týdnů trvá.

Děti schopné pracovat do té doby v menším kolektivu, kde je možnost věnovat se osobnostnímu rozvoji, mají vybudovaný základ hodnoty své osobnosti, jsou vědomé si sebe sama, svých kvalit inedostatků. Ve věku 12-13 let přestup do jiného prostředí “ustojí” lépe než v 6-7mi letech, kdy je období rozvoje dítěte velmi citlivé. Jasmína vzniká i proto, že období mladšího školního věku cítíme jako zásadní pro budování vztahu k celoživotnímu učení, k chuti se něco učit, návykům jak se učit a co se učit.

Budeme připravovat děti i na přechod ke známkování na jiných školách, řešit hodnotu známky při různých činnostech (u starších dětí 4.-5.třída), kdy už dobře chápou rozdíl mezi konkrétním popisem ve slovním hodnocení a číslováním výkonu pomocí známek. Rádi bychom ale zůstali u slovního hodnocení až do 5. ročníku.

Kromě přechodů na současně existující školy a víceletá gymnázia, věříme ve vývoj směrem k dalším nově vznikajícím alternativním školám nebo třídám při stávajících školách, které nabídnou docházku do 9. ročníku.

Může dítě přestoupit v průběhu roku?

Ano, tak jako v jiných školách, může dítě z důvodu stěhování, zdravotních, osobních apod. přestoupit po dohodě na jinou školu, podmínky přechodu budou upraveny smlouvou.

Může dítě chodit do Jasmíny jen na část týdne?

V individuálně řešených případech ano, s rodiči bude sepsána dohoda upravující povinnosti obou stran, aby bylo zajišťěno, že se dítě seznámí s okruhy danými Rámcově vzdělávacím plánem.

Naopak dětem vzdělávajícím se v domácím vyučování nabízíme využití některých dnů, kroužků a aktivit Jasmíny. Chceme ale zachovat kontinuitu práce se skupinou a neroztříštit ji novými nebo chybějícími dětmi. Proto s rodiči v těchto případech jednáme individuálně a navrhujeme několik týdnů na vyzkoušení režimu fungování z obou stran. Poté teprve dojde k finální dohodě.

Budou psát děti testy, diktáty?

Děti se budou setkávat i s formou cvičení jako dikáty, testy apod.. Nebudou na známky a budeme zohledňovat individuální rychlost a chuť dětí takto pracovat. Je důležité, aby se i s tímto typem práce/zadání/cvičení seznámily.

Jakou máte představu o domácích úkolech?

Domácí úkoly chceme zadávat smysluplné. Úkoly, které potřebují nějaké zdroje ze života mimo školu, nikoli vyplňování cvičení v sešitě.

Jako příklad můžeme uvést např. Najdi si přesný název 1-3 stromů, kolem kterých denně chodíš do školy. Nebo úkol: Zeptej se rodičů/babičky/dědečka, na jakém nejvzdálenějším místě bydlí někdo z vaší rodiny, koho znají (ukážeš dětem místo na mapě? mluví se tam česky nebo jak? máš nějký pohled/dopis/fotku apod.).

Pokud jde o procvičování, například čtení s dítětem doma se rodiče nevyhnou, to je v 1. a 2. třídě potřeba. Jen některé dítě může číst mamince recept při vaření, jiné pohádkovou knížku a třetí nápisy, které vidí cestou autem….to už je na volbě rodičů a dětí.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je náročné některé domácí úkoly s dětmi v běžném pracovním dni zvládat, proto nebudeme pokud možno zadávat práci ze dne na den, ale na delší čas. Se splněním úkolu poté přicházejí děti různě, což motivuje další. Budeme minimalizovat zadávání úkolů přes víkendy a na svátky, které by měly sloužit k odpočinku v rodinnému kruhu.

Zadáváme úkoly takové, aby děti bavily. Možnost volby budou mít většinou v rozsahu úkolu, ale když si ve škole stanoví, že udělají daný rozsah, budou odpovědné za jeho provedení. Pokud to i přesto nepůjde, budeme hledat důvody proč. Děti budou muset obhájit, proč danou práci neudělaly a hledat řešení situace.

Začátek a konec vyučování?

Společné vyučování bude probíhat od 8,30 do 12,30 hod. Ráno a odpoledne mohou děti využít družinu od 7,00 do 8,00 a od 13,00 do 16,00 hod.

Ve dnech pondělí až středa bude převážně zahrnuto učivo Matematiky, Českého jazyka, Prvouky.

Angličtina je stěžejní ve čtvrtek, kdy ji postupně využijeme k běžné komunikaci během dne. Písničky, říkanky a slovní zásobu ale zařadíme i v ostatních dnech. Čtvrtky budou také věnovány exkurzím, výletům a sportovním činnostem.

Pátky jsou více zaměřeny na osobnostně–sociální rozvoj (skrze příběhy a týmové hry), literaturu, hudbu, výtvarné, řemeslné činnosti apod. Nabídneme také setkávání s lidmi, kteří mají určitý talent a mohou dětem předávat své dovednosti a inspiraci.

Učivo bude v týdnu tématicky propojeno. Co se v pondělí – středu nově naučí, bude se ve čtvrtek a pátek užívat více v praktických činnostech, tím procvičovat.

Budete využívat učebnice, podle kterých se učí na jiných školách?

Ano, pro Matematiku učebnici Prof. Hejného. Pro čtení genetickou metodou učebnici zpracovanou paní učitelkou Janou Boreckou, která metodu počátečního čtení přes velká tiskací písmena léta úspěšně s dětmi používá.

Pro ostatní činnosti více kombinovaných materiálů a hlavně praktických činností, ze kterých děti budou shromažďovat své záznamy do vlastního portfolia. Ve výuce angličtiny a dalších oblastech je zásadní přínos učitele a práce v kolektivu.

Přehled zvládnutého učiva budou mít děti i rodiče přehledně zpracován a je součástí systému hodnocení/sebehodnocení.

Proč dát děti do Jasmíny?

Máme možnost volit si metody a formy práce, které danému učiteli i dětem vyhovují a proto je učení společně baví. Vyučování u nás probíhá v souvislostech, tématech a projektech s častým užíváním angličtiny pro komunikaci. Rozvojem osobnostního a partnerského přístupu vedeme děti ke zdravému sebevědomí a schopnosti nalézat optimální řešení.

Rodiče vědí, komu děti svěřují. Mají možnost poznat osobnosti vyučujících a jejich způsob práce před rozhodnutím dát dítě do Jasmíny. Připravujeme proto pravidelné aktivity pro předškoláky, které mohou rodiny navštěvovat.

Rodiče také předem uvidí, kdo s jejich dětmi bude chodit do třídy. Kromě veřejných akcí pro předškoláky budeme vážným zájemcům o vzdělávání v Jasmíně již během přípravného roku nabízet další společné aktivity.

Nevytváříme stres a časový tlak hodnocením výkonu a známkováním. Užíváme slovní hodnocení, které popisuje konkrétní znalosti a dovednosti. Děti se také učí sebehodnocení vlastního výkonu, jsou více vnitřně motivované a mohou pracovat na posunu v daných oblastech. Umožňujeme dětem volit si obtížnosti úkolu, čímž si zvědomují vlastní schopnosti. Nabízíme formy práce, kde děti mohou využít a rozvíjet svůj talent.

Rodiče mohou kdykoli být přítomni ve vyučování. Ať už v roli pozorovatele, nebo přímým zapojením po dohodě s vyučujícím.

Jsme citliví k potřebám dětí a rodičů, snažíme se hledat společná řešení a spolupracovat.

V menším kolektivu a věkově smíšené třídě si můžeme dovolit lépe rozvíjet dovednosti, které děti už umí. Např. využít je k tomu, aby učily ostatní, připravovaly pro ně aktivity a naopak se můžeme věnovat více individuálně dětem, které potřebují ke zvládnutí činnosti delší čas nebo více procvičování.

Části vyučování probíhající venku mají jasný obsah a smysl. Vyučováním venku podporujeme zdravý psychomotorický vývoj jedinců, umožňujeme dětem ověřovat si poznatky v reálném světě. Máme možnost flexibilně reagovat na stav počasí a využít jej pro dané činnosti. Venku můžeme např. měřit obvod kmenu stromů, zkoušet, který typ metru je pro měření vhodný, zapisovat naměřené hodnoty do tabulky, řadit, porovnávat a učit se vztahy <, >, =. Nejde o volnou hru.

Je pro nás důležité, aby děti chápaly co a proč se učí a tyto informace se dostávaly i rodičům.

V případě zájmu o vzdělávání dětí se specifickými potřebami, nabízíme rodinám nejprve možnost účastnit se pravidelných společných aktivit pro předškoláky, kde se nám i rodičům lépe v praxi ukáže, zda je vzdělávání pro dané dítě v Jasmíně vhodné a jak jedinec funguje ve skupině. Až po této zkušenosti budeme zvažovat přijetí či nepřijetí dítěte. Ani jedna z vyučujících v Jasmíně není speciální pedagog a dítě v Jasmíně nemá nárok na státní finanční příspěvek na asistenta, proto je klíčové vyzkoušet a poznat, jak dítě zvládá práci s našimi vyučujícími a ve skupině ostatních. Podle toho se teprve rozhodne, zda je vzdělávání v Jasmíně pro obě strany přínosné.

Jak zařídíte individualizaci, když je někdo rychlejší, pomalejší a jak s respektujícím přístupem, když někdo nebude chtít pracovat?

V úkolu zadanému skupinám, si dítě může najít činnost, kterou přispěje k jeho splnění a využije tak, co ho baví, svůj talent. Skupinovou práci a další formy (dvojice, práce v týmu, kooperativní vyučování atd.) budeme s dětmi uplatňovat často. Využijeme výhody věkové a dovednostní různosti u dětí, aby se učily vzájemně a zkoušely si i ve skupině zažít různé role (odpovědnost za rozdělení práce, hlídání času, mluvčí atd.) a rozšiřující úkoly s možností volby.

Budeme respektovat, pokud se dítě z různých důvodů nebude chtít přímo zapojit do společné činnosti. Nabídneme možnost volby, vzít si v činnosti jinou roli (pozorovatel, zaznamenávání průběhu činnosti kvůli hodnocení atd.), ale jistá forma zapojení do činnosti je nutná a budeme řešit způsob provedení pro dítě přijatelný.

Budete schopni ještě při počtu 16 žáků ve třídě individuálního přístupu?

Počítáme s jistou formou asistencí. Pro první ročník s počtem okolo 12ti dětí si z počátku školního roku a na náročnější činnosti budou vzájemně asistovat hlavní vyučující. Při rozšíření počtu dětí ve třídě dalším ročníkem na počet kolem 16ti, počítáme s částečným úvazkem osoby v roli asistenta a případně dalšího využití stávajících osob z družiny, možnost příležitostné asistence rodičů apod.

Jde ale také o to, činnosti promýšlet z hlediska organizace, kde co bude probíhat a s jakými pravidly. V případě nefungování dětí v dané formě, práci zastavit a reflektovat, co se děje. Organizace skupiny je z počátku náročná, ale děti se postupně naučí pracovat zodpovědně, smysluplně a samostatně.