Časté dotazy

Nabízíte vyučování pouze do 5. ročníku, co s dětmi dále a nebudou mít problém s přechodem?

Od školního roku 2023/24 přešly nejstarší děti na různé druhy pokračujících alternativních škol nebo gymnázium.  Zkušenost je zatím dobrá.

Děti schopné pracovat do té doby v menším kolektivu, kde je možnost věnovat se osobnostnímu rozvoji, mají vybudovaný základ hodnoty své osobnosti, jsou vědomé si sebe sama, svých kvalit i nedostatků. Ve věku 12-13 let přestup do jiného prostředí “ustojí” lépe než v 6-7 letech, kdy je období rozvoje dítěte velmi citlivé. Jasmína vznikla i proto, že období mladšího školního věku cítíme jako zásadní pro budování vztahu k celoživotnímu učení, k chuti se něco učit, návykům jak se učit a co se učit.

Starší děti připravujeme i na přechod ke známkování na jiných školách, řešíme hodnotu známky při různých testech (u starších dětí 4.-5.třída), kdy už dobře chápou rozdíl mezi konkrétním popisem ve slovním hodnocení a číslováním výkonu pomocí známek. Zůstáváme ale u slovního hodnocení a sebehodnocení až do 5. ročníku.

Může dítě přestoupit v průběhu roku?

Ano, tak jako v jiných školách, může dítě z důvodu stěhování, zdravotních, osobních apod. přestoupit po dohodě na jinou školu, podmínky přechodu jsou upraveny smlouvou.

Může dítě chodit do Jasmíny jen na část týdne?

V individuálně řešených případech ano, s rodiči je sepsána dohoda upravující povinnosti obou stran, aby bylo zajištěno, že se dítě seznámí s okruhy danými Rámcově vzdělávacím plánem.

Naopak dětem vzdělávajícím se v domácím vyučování nabízíme využití některých dnů, kroužků a aktivit Jasmíny. Chceme ale zachovat kontinuitu práce se skupinou a neroztříštit ji novými nebo chybějícími dětmi. Proto s rodiči v těchto případech jednáme individuálně a navrhujeme několik týdnů na vyzkoušení režimu fungování z obou stran. Poté teprve dojde k finální dohodě.

Píší děti testy, diktáty?

Děti se setkávají i s formou cvičení jako diktáty, testy apod.. Je důležité, aby se i s tímto typem práce/zadání/cvičení seznámily. Jsou hodnoceny bodově nebo poměrem, kolik správného je z celkového počtu. V matematice si děti volí úroveň obtížnosti cvičení. Zohledňujeme individuální rychlost dětí.

Jakou máte představu o domácích úkolech?

Domácí úkoly se snažíme zadávat smysluplné a aby děti bavily. Úkoly, které potřebují nějaké zdroje ze života mimo školu, jako například: Najdi si přesný název 1-3 stromů, kolem kterých denně chodíš do školy. Nebo úkol: Zeptej se rodičů/babičky/dědečka, na jakém nejvzdálenějším místě bydlí někdo z vaší rodiny, koho znají (ukážeš dětem místo na mapě? mluví se tam česky nebo jak? máš nějaký pohled/dopis/fotku apod.).

Pokud jde o procvičování, například čtení s dítětem doma se rodiče nevyhnou, to je v 1. a 2. třídě potřeba. Jen některé dítě může číst mamince recept při vaření, jiné pohádkovou knížku a nebo nápisy, které vidí cestou autem….to už je na volbě rodičů a dětí. Starší děti mají úkoly, které vyžadují samostatnost a individuální vypracování úloh.

Z vlastní zkušenosti víme, jak je náročné některé domácí úkoly s dětmi v běžném pracovním dni zvládat, proto je nedáváme ze dne na den, ale na delší čas, obvykle mají na vypracování 4 – 5 dní. Protože trávíme více času venku, děti doma více procvičují psací písmo.

Začátek a konec vyučování?

Společné vyučování probíhá od 8,45 do 13,30 hod. Ráno děti přicházejí mezi 8,00 h a 8,45h. Odpoledne si je rodiče vyzvedávají mezi 13,30h a 14h. Poté začíná odpolední družina do 16h.

Ve dnech pondělí až středa je převážně zahrnuto učivo Matematiky, Českého jazyka, dvakrát týdně Angličtiny a Prvouky.

Čtvrtky tráví děti převážně venku na výletech a exkurzích při Učení cestou.

Na skupinové pohybové hry a osobnostní rozvoj chodíme na Cirkustiku do Cirkulária (1x za 3 týdny), týdny mezi tím cvičíme v tělocvičně OA na Masarykově náměstí nebo venku na hřištích u Košuteckého jezírka.

Pátky jsou více zaměřeny umělecký rozvoj, výtvarné činnosti.

Nabízíme také setkávání s lidmi, kteří mají určitý talent a mohou dětem předávat své dovednosti a inspiraci.

Učivo je tematicky propojeno v souladu s koloběhem roku a tím, co se děje v přírodě.

Jaké používáte učebnice?

Pro Matematiku učebnici Prof. Hejného. Pro počáteční čtení a psaní hůkovým písmem učebnice HANAMI, které vyhovují dětem čtoucím genetickou metodou i těm, kterým se lépe slabikuje. Píšeme vázaným psacím písmem. Některé děti se specifickými obtížemi píší nevázaným písmem.  U starších dětí používáme učebnici Nové školy Brno a pro angličtinu Bloggers.

Pro ostatní činnosti máme více kombinovaných materiálů a hlavně praktických činností, ze kterých děti shromažďují své záznamy do vlastního portfolia. Přehledy zvládnutého učiva mají děti i rodiče přehledně zpracovány a jsou součástí systému hodnocení/sebehodnocení.

Proč dát děti do Jasmíny?

Máme možnost volit si metody a formy práce, které danému učiteli i dětem vyhovují a proto je učení společně baví. Vyučování u nás probíhá v souvislostech, tématech.  Děti se rozvíjí komplexně.

Máme hodiny Angličtiny s rodilou mluvčí.

Rozvojem osobnostního a partnerského přístupu vedeme děti ke zdravému sebevědomí a schopnosti nalézat optimální řešení.

Rodiče vědí, komu děti svěřují. Mají možnost poznat osobnosti vyučujících a jejich způsob práce před rozhodnutím dát dítě do Jasmíny. Připravujeme proto pravidelné aktivity pro předškoláky, které mohou rodiny navštěvovat.

Rodiče také předem uvidí, kdo s jejich dětmi bude chodit do třídy. Kromě veřejných akcí pro předškoláky budeme vážným zájemcům o vzdělávání v Jasmíně již během přípravného roku nabízet další společné aktivity.

Nevytváříme stres a časový tlak hodnocením výkonu a známkováním. Užíváme slovní hodnocení, které popisuje konkrétní znalosti a dovednosti. Děti se také učí sebehodnocení vlastního výkonu, jsou více vnitřně motivované a mohou pracovat na posunu v daných oblastech. Umožňujeme dětem volit si obtížnosti úkolu, čímž si zvědomují vlastní schopnosti. Nabízíme formy práce, kde děti mohou využít a rozvíjet svůj talent.

Rodiče mohou kdykoli být přítomni ve vyučování. Ať už v roli pozorovatele, nebo přímým zapojením po dohodě s vyučujícím.

Jsme citliví k potřebám dětí a rodičů, snažíme se hledat společná řešení a spolupracovat.

V menším kolektivu a věkově smíšené třídě si můžeme dovolit lépe rozvíjet dovednosti, které děti už umí. Např. využít je k tomu, aby učily ostatní, připravovaly pro ně aktivity a naopak se můžeme věnovat více individuálně dětem, které potřebují ke zvládnutí činnosti delší čas nebo více procvičování.

Části vyučování probíhající venku mají jasný obsah a smysl. Vyučováním venku podporujeme zdravý psychomotorický vývoj jedinců, umožňujeme dětem ověřovat si poznatky v reálném světě. Máme možnost flexibilně reagovat na stav počasí a využít jej pro dané činnosti.

Je pro nás důležité, aby děti chápaly co a proč se učí a tyto informace se dostávaly i rodičům.

V případě zájmu o vzdělávání dětí se specifickými potřebami, nabízíme rodinám nejprve možnost účastnit se pravidelných společných aktivit pro předškoláky, kde se nám i rodičům lépe v praxi ukáže, zda je vzdělávání pro dané dítě v Jasmíně vhodné a jak jedinec funguje ve skupině. Až po této zkušenosti budeme zvažovat přijetí či nepřijetí dítěte. Ani jedna z vyučujících v Jasmíně není speciální pedagog a dítě v Jasmíně nemá nárok na státní finanční příspěvek na asistenta, proto je klíčové vyzkoušet a poznat, jak dítě zvládá práci s našimi vyučujícími a ve skupině ostatních. Podle toho se teprve rozhodne, zda je vzdělávání v Jasmíně pro obě strany přínosné.

Jak zařídíte individualizaci, když je někdo rychlejší, pomalejší a jak s respektujícím přístupem, když někdo nechce pracovat?

V úkolu zadanému skupinám si dítě může najít činnost, kterou přispěje k jeho splnění a využije tak, co ho baví, svůj talent. Využíváme výhody smíšených tříd, kdy děti, které potřebují opakovat, vnímají to, co se učí mladší. A ti, které zajímá více, vnímají již to, co se učí starší.  Nabízíme také možnost volby, pokud dítě zpočátku potřebuje jen pozorovat a aktivně se hned nezapojit do činnosti, v průběhu času se postupně dítě přidává.

Jste schopni při počtu více žáků ve skupině individuálního přístupu?

Děti se učí ve dvou dvoutřídkách (mladší a starší).  Na hlavní činnosti v matematice a českém jazyce máme individuální rozdíly, proto dětem připravujeme různé úrovně obtížnosti úkolů, využíváme různých pomůcek a jejich vzájemné spolupráce. V některých hodinách máme také asistentky.  Činnosti kombinujeme z hlediska organizace, kde a co která skupina dělá, aby byla zachována dynamika průběhu času, ve které jsou děti aktivně zapojeny.