Máme nově možnost pro předškoláky!

Na rok 2022/23 můžeme přibrat 4-5 dětí k našim prvňákům na čtvrteční výlety zaměřené na poznávání přírody s výukou angličtiny.
Pro více info kontaktujte přímo Petru Pourovou, která program vede.
Tel. 724 529 405. nebo pište na info@skolajasmina.cz

Jasmína

Jasmína je místo, kde se děti 1. stupně ZŠ učí v malém kolektivu s laskavým přístupem vyučujících. Součástí výuky je kromě jiného od první třídy angličtina, rukodělná tvorba, hra na flétnu, pohybové aktivity. Děti si vytváří svá portfolia, která jednou za půl roku prezentují. Pracujeme v souladu s Rámcově vzdělávacím programem. Vedeme děti k všestrannosti a tvořivosti.
Jednáme především tak, aby děti vyrůstaly v lásce a přijetí. Přátelské, spravedlivé a tvořivé prostředí učí děti smělosti, trpělivosti a toleranci.

  • pracujeme formou smysluplných projektů a v tématech
  • velká část výuky probíhá pravidelně venku
  • při hrách a výuce zařazujeme angličtinu jako jeden ze způsobů komunikace
  • jíme zdravě
  • respektujeme přirozený koloběh roku

Zásadní hodnoty naší školy jsou srdečnost, láska a vzájemná úcta.

Nejnovější aktuality


Předvánoční nálada

22.12.2022 v 21:42

Podzimní dny

9.12.2022 v 15:06

Metody a principy

Vycházíme z principů zážitkové pedagogiky, často využíváme prvky waldorfského přístupu, humanistické pedagogiky a inspirujeme se hnutími vychovávající děti v souladu s přírodou (woodcraft, skauting).

Vytváříme zdravé a podnětné prostředí. Propojujeme výuku s praktickým životem a pobytem v přírodě.

Jednou z našich metod je Učení cestou. Postupně se seznamujeme s Plzní a okolím, Plzeňským krajem, Českou republikou i sousedními státy. Několikrát za rok vyjíždíme s dětmi za dobrodružným poznáváním krajiny kolem nás.

Vedeme děti ke vzájemné úctě a sebedůvěře, protože každý člověk na světě se rodí jako osobnost hodna respektu. Jednáme v principech nenásilné komunikace, učíme se vnímat potřeby, vyjadřovat pocity a hledat řešení, aby nám společně bylo dobře.

Orientujeme se na oceňování úspěchů, nikoli na kritiku a chyby. Podporujeme a rozvíjíme talenty dětí.

Škola Jasmína

Praktické informace

Od září 2018 jsme začali se skupinkou prvňáčků a každý rok přibíráme nové děti do 1. třídy. V současné době jsou děti podle věku, znalostí a dovedností rozděleny v počtu 10-12 na mladší (1.-2. třída) a starší (3.-4. třída) s tím, že část hodin tráví společně a některé činnosti podle ročníků odděleně ve vedlejších menších třídách s asistentkou.

U mladších dětí tři dny v týdnu probíhá vyučování zaměřené na rozvoj psaní, čtení, matematiky a poznávání přírody a světa kolem nás. V čase mezi svačinou a obědem se učíme venku. Čtvrtky jsou obvykle naplněny celodenními výlety spojenými s výukou angličtiny a sportovními aktivitami. Angličtina je používána i ostatní dny ve hrách, písničkách a výuce. Pátky jsou zaměřené na hudbu a umění (rytmika, zpěv, tanec, rukodělné a tvořivé činnosti).

Starší děti mají ráno bloky matematiky a českého jazyka, dále následuje angličtina, čtení, psaní, literatura. Venku se zaměřujeme na sporty a všestranný rozvoj. Ve čtvrtek mají děti Cesty za poznáním spojené s historií a poznáváním světa kolem nás.

Jasmína sídlí v prostorách rodinného domu v Pálenické ul. č. 4 u Košuteckého jezírka. K učení venku nám slouží park okolo jezírka, prostor pod pergolou u domu a také část zahrady protějšího domu.

Kromě času vyučování nabízíme i odpolední družinové aktivity a kroužky.

Výše školného pro školáky od září 2020 6 tis. Kč/měsíc.

Děti v rámci učení procházejí oblasti dané celostátním Rámcově vzdělávacím plánem. Jsou oficiálně zapsané v režimu tzv. individuálního (domácího) vzdělávání pod spolupracující školou s doložkou MŠMT, která vykonává přezkoušení a vydává oficiální vysvědčení. V průběhu roku jsou děti v Jasmíně hodnoceny slovně. Přezkoušení paní ředitelkou kmenové školy probíhá v prostředí Jasmíny a jde o společné ohlédnutí za půlroční prací. Nad tvořeným portfoliem se společně scházejí děti, rodiče a učitelé.

Náš tým

Jsme aktivní učitelé, pro které je vzdělávání radostí.

O názvu

Jasmín, který je inspirací pro náš název, je vytrvalý keř s drobnými bílými květy intenzivní vůně. Květ jasmínu v sobě obsahuje čtyřcípou hvězdu, která představuje slunce, čili zdroj. Již ve starých civilizacích je to květ zasvěcený bohům. Vůně jasmínu prý podporuje důvěru – jak důvěru v sebe sama, tak důvěru ve svět kolem nás. Rádi bychom pomohli dětem hledat zdroje síly a radosti tak, aby s důvěrou kráčeli úspěšně životem.

„Důvěřuji ve svět kolem nás, mohu a chci se na něm aktivně podílet.“ To je poselství, které bychom chtěli symbolicky předávat.

Kontakt

Petra Skalová

604 462 159 604 462 159

Adresa

Pálenická 1984/4,
323 00 Plzeň
(u Košuteckého jezírka)