Máte zájem o zapojení dětí v Jasmíně?

Od ledna 2024 máme pravidelná setkávání předškoláků, jedenkrát v měsíci.
Podrobnější informace a přihlašování na níže uvedených kontaktech.
Mail: info@skolajasmina.cz, tel. 604 462 159 (raději SMS, zavoláme zpět)
Máme poslední volná místa pro školní rok 2024/25.

Jasmína

Jasmína je místo, kde se děti 1. stupně ZŠ učí v malém kolektivu s laskavým přístupem vyučujících. Součástí výuky je kromě jiného od první třídy angličtina, rukodělná tvorba, hra na flétnu, pohybové aktivity. Děti si vytváří svá portfolia, která jednou za půl roku prezentují. Pracujeme v souladu s Rámcově vzdělávacím programem. Vedeme děti k všestrannosti a tvořivosti.
Jednáme především tak, aby děti vyrůstaly v lásce a přijetí. Přátelské, spravedlivé a tvořivé prostředí učí děti smělosti, trpělivosti a toleranci.

  • pracujeme formou smysluplných projektů a v tématech
  • velká část výuky probíhá pravidelně venku
  • při hrách a výuce zařazujeme angličtinu jako jeden ze způsobů komunikace
  • jíme zdravě
  • respektujeme přirozený koloběh roku

Zásadní hodnoty naší školy jsou srdečnost, láska a vzájemná úcta.

Nejnovější aktuality

Květen a červen

28.6.2024 v 20:49

Aprílové dny

3.5.2024 v 11:08

Poslední zimní dny

19.3.2024 v 18:08

Metody a principy

Vycházíme z principů zážitkové pedagogiky, často využíváme prvky waldorfského přístupu, humanistické pedagogiky a inspirujeme se hnutími vychovávající děti v souladu s přírodou (woodcraft, skauting).

Vytváříme zdravé a podnětné prostředí. Propojujeme výuku s praktickým životem a pobytem v přírodě.

Jednou z našich metod je Učení cestou. Postupně se seznamujeme s Plzní a okolím, Plzeňským krajem, Českou republikou i sousedními státy. Několikrát za rok vyjíždíme s dětmi za dobrodružným poznáváním krajiny kolem nás.

Vedeme děti ke vzájemné úctě a sebedůvěře, protože každý člověk na světě se rodí jako osobnost hodna respektu. Jednáme v principech nenásilné komunikace, učíme se vnímat potřeby, vyjadřovat pocity a hledat řešení, aby nám společně bylo dobře.

Orientujeme se na oceňování úspěchů, nikoli na kritiku a chyby. Podporujeme a rozvíjíme talenty dětí.

Škola Jasmína

Praktické informace

Od září 2018 jsme začali se skupinkou prvňáčků a každý rok přibíráme nové děti do 1. třídy. Děti se učí ve smíšených skupinách obvykle dva ročníky dohromady v celkovém počtu 8-12 dětí v jedné třídě. Část hodin mají společnou a na specifické činnosti podle ročníků, znalostí a dovedností se rozdělují i do vedlejších menších tříd.

U mladších dětí (1. - 3. třída) tři dny v týdnu probíhá vyučování zaměřené na rozvoj psaní, čtení, matematiky, angličtiny, poznávání přírody a světa kolem nás. V čase mezi svačinou a obědem jsou některé vyučovací hodiny pravidelně venku. Čtvrtky jsou obvykle naplněny celodenními výlety spojenými s poznáváním Plzeňského kraje, pobytem v přírodě a celostním rozvojem osobnosti cestou Korálkových činů (dovednosti z Ligy lesní moudrosti). Pátky jsou zaměřené na umění ( rukodělné a tvořivé činnosti), čtení, záznamy deníků z cest a jógové cvičení.

Starší děti mají obvykle ráno bloky matematiky a českého jazyka, dále následuje angličtina, čtení, psaní, literatura. Ve čtvrtek mají děti Cesty za poznáním spojené s historií a zeměpisem Plzeňského kraje a poznáváním světa kolem nás.

V roce 2023/24 chodíme s dětmi navíc na kurz Cirkustiky do Cirkulária (v Papírně Plzeň), který je kromě pohybových dovedností zaměřen také také na dovednosti osobnostně sociální a spolupráci v rámci skupiny. Ostatní pohybové sportovní dovednosti rozvíjíme v tělocvičně OA na Masarykově náměstí a venku na hřištích v parku u Košuteckého jezírka.

Jasmína sídlí v prostorách rodinného domu v Pálenické ul. č. 4. K učení venku nám slouží park okolo Košuteckého jezírka, který nabízí různorodost prostředí jak pro výukové hry z matematiky, českého jazyka, angličtiny, čtení, tak pro volnou hru a sporty. Přímo u domu v Pálenické ulici máme také venkovní prostor pod pergolou, kde děti tvoří ze dřeva a pěstujeme některé plodiny.

Kromě času vyučování nabízíme také odpolední družinové aktivity a kroužky v době od 14 do 16h

Výše školného pro školáky od září 2024 je stanovena na 7 tis. Kč/měsíc/dítě. Rodiny s více dětmi mají školné ponížené.

Děti v rámci učení procházejí oblasti dané celostátním Rámcově vzdělávacím plánem. Jsou oficiálně zapsané v režimu tzv. individuálního (domácího) vzdělávání pod spolupracující školou s doložkou MŠMT, která vykonává přezkoušení a vydává oficiální vysvědčení. V průběhu roku jsou děti v Jasmíně hodnoceny slovně a v rámci testů obvykle bodovací škálou, kolik z kolika mají správně. Přezkoušení z kmenové školy probíhá v prostředí, které děti znají a jde o společné ohlédnutí za půlroční prací, kterou k přezkoušení přinesou. Nad tvořeným portfoliem prací se společně scházejí děti, rodiče a učitelé.

Náš tým

Jsme aktivní učitelé, pro které je vzdělávání radostí.

O názvu

Jasmín, který je inspirací pro náš název, je vytrvalý keř s drobnými bílými květy intenzivní vůně. Květ jasmínu v sobě obsahuje čtyřcípou hvězdu, která představuje slunce, čili zdroj. Již ve starých civilizacích je to květ zasvěcený bohům. Vůně jasmínu prý podporuje důvěru – jak důvěru v sebe sama, tak důvěru ve svět kolem nás. Rádi bychom pomohli dětem hledat zdroje síly a radosti tak, aby s důvěrou kráčeli úspěšně životem.

„Důvěřuji ve svět kolem nás, mohu a chci se na něm aktivně podílet.“ To je poselství, které bychom chtěli symbolicky předávat.

Kontakt

Petra Skalová

604 462 159 604 462 159

Adresa

Pálenická 1984/4,
323 00 Plzeň
(u Košuteckého jezírka)